Aanvraag doen.

Stichting Vrienden van het St. Ignatiusgymnasium

RSIN 851868654

Jan van Eijckstraat 47 te 1077 LH Amsterdam, tel: 020 - 6763868

Kamer van Koophandel Amsterdam: 55809448

e-mail: vrienden@ignatiusgymnasium.nl

Doelen van de stichting:

1.         De stichting heeft de volgende doelen:

a. het bevorderen van het behoud van zelfstandige categoriale gymnasia in het algemeen en van het St. Ignatiusgymnasium in Amsterdam, hierna te noemen

"het gymnasium", in het bijzonder;

b. het bevorderen van de onderlinge banden tussen het St. Ignatiusgymnasium, oud-leerlingen en oud-medewerkers. En voorts al het geen met een en ander rechtstreek

of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

2.  De stichting tracht haar doelen te bereiken door:

a. het werven van fondsen en het besteden van die fondsen binnen het kader van de

doelstellingen;

b. het in de ruimste zin van het woord ondersteunen van (de leerlingen van) het gymnasium;

c. het beïnvloeden van beleid en publieke opinie;

d. het samenwerken met bestuur, schoolleiding, docenten, onderwijsondersteunend

personeel, medezeggenschapsraad, ouders en leerlingen van het gymnasium,

alsmede met personen en instellingen die met de doelen van de stichting

sympathiseren;

e. het in en buiten rechte optreden tegen overheidsmaatregelen dan wel voorgenomen

overheidsmaatregelen, welke het voortbestaan van zelfstandige categoriale gymnasia

zouden kunnen beïnvloeden;

f. het hebben en houden van een webpagina en het eventueel uitgeven van publicatie;

g. het steunen van hulpbehoevende leerlingen (via de school);

h. het organiseren van activiteiten, zoals reünies, (netwerk)borrels en lezingen;

i. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande -in de ruimste zin genomen- in

verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn.

De leidraad voor het giftenbeleid/projectenbeleid bestaat uit:

- Een financieel verzoek moet aansluiten bij de statutaire doelstelling van de stichting;

- Nastreven van een redelijke spreiding van de projecten;

- Human investment vinden wij nog belangrijker dan investering in activa;

- Meerjarige toezeggingen tot maximaal drie jaar behoren tot de mogelijkheden;

- Geen giften aan donororganisaties, maar het liefst rechtstreeks aan de projectverantwoordelijke;

- Geen financiering van exploitatie verliezen;

- Controle door strikte voorselectie en rapportage achteraf;

- Geen honorering van activiteiten die steeds door de overheid worden gesubsidieerd;

- Voorkeur genieten projecten die zonder steun van de stichting niet geschieden;

- Bij financiële verzoeken boven de  € 1.000,- dienen medefinanciers gevonden te worden voor de andere helft.

Aanvragen:

Aanvragen kunnen per e-mail gericht worden aan het secretariaat van de Stichting Vrienden van het St. Ignatiusgymnasium, vergezeld van:

- kopie begroting;

- kostendekkingsoverzicht: eigen inbreng, subsidies en derden-donoren.

En indien van toepassing

- statuten van de eventuele rechtspersoon en kopie uittreksel Kamer van Koophandel;

- kopie laatste jaarrekening;

Aanvrage indienen:

Graag in een apart bestand een heldere en beknopte beschrijving aanleveren, waarbij aan de orde komt:

Inhoud:  

- Aanleiding voor dit project in uw situatie

- Doelstelling; welk probleem wordt opgelost/welke kans  wordt geschapen?  

- Te bereiken resultaat; wanneer is het project  geslaagd?  

- Tijdsplanning (en eventueel fasering)

Motivering: 

- Waarom moet hiervoor subsidie van elders komen?   

- Waarom vraagt u dit juist bij de Stichting Vrienden van het St. Ignatiusgymnasium aan?

- Hoe past dit bij de doelstellingen  van de stichting?

Uitstraling:

 - Hoe krijgt het resultaat van dit project een vervolg


U ontvangt per email bericht of de aangevraagde subsidie al dan niet wordt toegekend. Bij toekenning accepteert u van uw kant de voorwaarden door het bericht ondertekend te retourneren aan de penningmeester.

Daarna wordt 80% van het bedrag op het door u vermelde bankrekeningnummer overgemaakt.

Binnen drie maanden na afloop van het project dient u evaluatie en financiële verantwoording in met een verzoek tot afrekening.

Daarna wordt de laatste 20% overgemaakt. Bij de evaluatie en verantwoording horen zo mogelijk ook (rechtenvrije) foto’s die op onze website (http://vriendenignatiusgymnasium.nl ) geplaatst kunnen worden.

N.B. Als u de toekenning niet binnen de gestelde termijn bevestigt, vervalt het recht op dotatie.

N.B. Als het verzoek tot afrekening met de verantwoording niet op tijd door ons ontvangen is, dan vervalt het recht op het tweede deel van de dotatie en houdt de stichting het recht het eerste deel terug te vorderen.

Eindafrekening:

Inhoudelijke evaluatie en verantwoording

Graag in een apart bestand een heldere en beknopte beschrijving, waarbij aan de orde komt:

 Inhoud 

- Aanleiding en doelstelling  

- Bereikte resultaat: is het project daarmee geslaagd?   

- Wat ging goed, wat kan verbeterd?

 

Uitstraling 

- Hoe krijgt het resultaat van dit project een vervolg in uw organisatie?   

- En naar buiten toe?

Verantwoording

- Op een apart vel de gemaakte projectkosten specificeren. Offertes van

  derden meesturen.

Graag (rechtenvrije) foto’s toevoegen die op onze website geplaatst kunnen worden. Ook dvd’s en filmpjes zijn welkom.

Naam: Stichting Vrienden van het St. Ignatiusgymnasium
RSIN nummer: 851868654
Contactgegevens: Jan van Eijckstraat 47 te 1077 LH Amsterdam, tel: 020 -6763868 E-mail: vrienden@ignatiusgymnasium.nl

Stichting Vrienden van het St. Ignatiusgymnasium (ANBI) is opgericht op 31 juli 2012 (sterfdag Ignatius van Loyola).

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Amsterdam: 55809448

IBAN rekeningnummer:

IBAN: NL45INGB0006085863
BIC: INGBNL2A